การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2567

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2567
-------------------------------------------------
  วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม

เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2567 278 1,027 Share

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 4/2567

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2567
-------------------------------------------------
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2567 280 1,695 Share

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2567
"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพงบบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย"
-------------------------------------------------
  วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอพิจารณาข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงบบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นด้วยให้จัดทำแบบสำรวจและรวบรวมข้อมูลนำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในวาระครั้งหน้าต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 278 1,860 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร