" สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่8/2566

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 8/2566 "กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามรอบการประเมินที่กำหนด"
-----------------------------------
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
-----------------------------------
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำข้อมูลกิจกรรมทั้ง 2 รอบการประเมินประกอบการพิจารณาการหาแนวทาง ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยฯในการพิจารณาต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2023 ผู้เช้าชม 444

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่8/2566

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 7/2566

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2566
“พิจารณาข้อมูลการหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงสิทธิการคุ้มครองในการจัดเตรียมแผนการคุ้มครองเสนอต่อมหาวิทยาลัย”
---------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
----------------------------------------------------
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการหาข้อมูลประกอบการพิจารณาการหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงสิทธิการคุ้มครองในการจัดเตรียมแผนการคุ้มครอง โดยได้เชิญผู้แทนบริษัทประกันชีวิตมาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทประกันชีวิต โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ร่วมรับฟังและสอบถามข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการฯ มีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการคัดเลือกและนำข้อมูลเสนอต่อมหาวิทยาลัยในการพิจารณาต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 05-10-2023 ผู้เช้าชม 427

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 7/2566

แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

วันที่ 29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แดนชัย เครื่องเงิน อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และคณะสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชุดที่ 9 ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29-09-2023 ผู้เช้าชม 954

แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

มีต่อ