" สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา

สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับ
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสากหรรม

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2023 ผู้เช้าชม 189

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2566
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการฯ ได้เสนอพิจารณาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 24 หน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในข้อที่ 4 เรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้รวบรวมกิจกรรมที่มีความสำคัญนำมาพิจารณา

เผยแพร่เมื่อ 05-07-2023 ผู้เช้าชม 259

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2566

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น ณ ห้องประชุมกาซะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2023 ผู้เช้าชม 216

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

มีต่อ