การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2567
"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพงบบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย"
-------------------------------------------------
  วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอพิจารณาข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงบบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นด้วยให้จัดทำแบบสำรวจและรวบรวมข้อมูลนำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในวาระครั้งหน้าต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 802 Share

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2567
"การเสนอทางเลือกเขตพื้นที่โรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร"
-------------------------------------------------
วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เสนอพิจารณาทางเลือกเขตพื้นที่โรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร และนำเสนอต่อหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้พิจารณาถึงข้อกำหนดตามสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นด้วยและรวบรวมข้อมูลนำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในวาระครั้งหน้าต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2567 529 Share

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์ ผึ้งน้อยปลูกรัก ปลูกผักกินเอง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชุดที่ 9 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม อาจารย์ราววาด  ยิ้มสวัสดิ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์ ผึ้งน้อยปลูกรัก ปลูกผักกินเอง ในโอกาสการจัดงานวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 23 ปี และกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความรู้สึกรัก ผูกพัน ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีต่อมหาวิทยาลัย สร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 1,094 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร