กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์ ผึ้งน้อยปลูกรัก ปลูกผักกินเอง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชุดที่ 9 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม อาจารย์ราววาด  ยิ้มสวัสดิ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์ ผึ้งน้อยปลูกรัก ปลูกผักกินเอง ในโอกาสการจัดงานวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ครบรอบ 23 ปี และกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความรู้สึกรัก ผูกพัน ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีต่อมหาวิทยาลัย สร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 777 Share

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชุดที่ 9 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม ,อาจารย์ราววาด  ยิ้มสวัสดิ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เวลา 13.00 – 16.30 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดเตรียมแปลงปลูกผักสำหรับกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์ ผึ้งน้อยปลูกรัก ปลูกผักกินเอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้มอบต้นพันธุ์มะนาวจำนวน 5 ต้น เพื่อใช้ปลูกในโอกาสการจัดงานวันคล้ายวันสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 485 Share

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ 1/2567 "การจัดเวทีสมัชชาคณาจารย์"
-----------------------------------
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
-----------------------------------
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำข้อมูลแผนผังเสนอประกอบการพิจารณาการหาแนวทางการจัดเวทีสมัชชาคณาจารย์ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 723 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร